Szabályzat

8. A tagság megszűnésének esetei:

-kilépés: a tag kilépési szándékát az elnökségnek, írásban jelenti be (indoklás nem szükséges). A kilépés időpontja a bejelentés benyújtásának napja lesz.

-kizárás: a közgyűlés 2/3-os határozattal kizárhatja azt a tagot, aki valamely, a csoport-tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi. Továbbá kizárásra kerülhet a tag akkor, ha a csoport céljával, szellemiségével vagy az alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

Kizárás tagdíj-elmaradás miatt: ha fél évig a tag nem fizet, figyelmeztetésben részesül, ha további félévig nem rendezi a tartozását, kizárható. A kizárással a csoportnak a tartozásokra vonatkozó követelése nem évül el.

-a csoport megszűnése.

9. A tagság felfüggesztés:

Felfüggesztést lehet kérni, ha a tag előre látja, hogy hosszabb időre kimarad a csoport életéből (lásd: Kizárás tagdíj-elmaradás miatt).

A csoport szervezete

10. A közgyűlés

A csoport legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll és évente legalább egyszer ülést tart.

A közgyűlés összehívására az elnök jogosult. Kötelező összehívni a közgyűlést, ha azt a tagok egyharmada – a cél megjelölésével – kéri.

A közgyűlés idejét, helyét és a napirendi pontokat a csoport elnöke hirdeti meg. Napirendi pontra minden tag tehet javaslatot.

A közgyűlésen a tagok csak személyesen vehetnek részt. Minden teljes jogú tagnak egy szavazata van.

A közgyűlés csak akkor határozatképes, ha tagjainak 50 százaléka + 1 fő jelen van. Ha az ülést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, az eredeti napirendben foglalt kérdésekben másodszor összehívott ülés – tekintet nélkül a megjelentek számára- határozatképes, és erre a meghívóban fel kell hívni a figyelmet.

A határozathozatal mindenkor nyílt szavazással, többségi szavazattal (50%+1 fő) történik, kivéve az anyagi kérdéseket, ez esetben a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel dönt.

Szavazategyenlőség esetén a testület elnökének a szavazata dönt.

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

-az Alapszabály megállapítása és módosítása,

-a tisztségviselők, a pénztáros és a raktáros megválasztása, visszahívása,

-az éves és rendkívüli tagsági díjak, egyéb tagsági hozzájárulások megállapítása, módosítása,

-kimondja más csoporttal való egyesülést, illetve a csoport feloszlását

-a tag kizárása.

Barlangjáró Csoport